ילדים לפרסומת לשטוזים

דרושים ילדים וילדות בגילאי 4 עד 6 מקסימים ! וחמודים!

מראה: צבעוני - בהירים, כהים, אסיאתיים , אפרו אמריקאים וכו'...

שיוכלו לאכול מן המוצר- שטוזים

נא לשלוח תמונה ופרטים אישיים ל info@take2.co.il